Eläimistä saatavat sivutuotteet ja haaskat

Kotieläintuotannossa ja elintarvikkeiden valmistuksessa syntyy suuria määriä eläinjätettä, johon saattaa liittyä tartuntatautien leviämisvaaroja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi käytettävät eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote.

Eläinperäisten sivutuotteiden oikeaoppinen käsittely sekä niihin kohdistettu valvonta ovat osa eläintautien ennaltaehkäisyä sekä mahdollisten epidemioiden rajoittamista. Sivutuotteita käyttävillä, käsittelevillä, varastoivilla ja hävittävillä laitoksilla ja toimijoilla on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä tai rekisteröinti.

Eläinperäisten sivutuotteiden valvonnan piiriin kuuluvat:

 • elintarvikehuoneistoissa tapahtuva sivutuotteiden asianmukaista erottaminen, kerääminen, luokittelu sekä lähettäminen joko käsiteltäviksi tai tuhottaviksi
 • sivutuotelaitokset
 • lemmikkieläinten rehuja valmistavat laitokset ja rehusekoittamot
 • eläintiloilla ja talleilla itsestään kuolleiden tai lopetettujen eläinten asianmukainen hävittäminen
 • haaskailmoitusten vastaanottaminen ja käsittely

Sivutuotelaitosten valvonta

Kunnaneläinlääkäri valvoo sivutuotelaitoksia muun muassa hyväksymällä toimialueensa laitokset. Sivutuoteasetuksen mukaisia laitoksia ovat polttolaitokset, rinnakkaispolttolaitokset, ja johdettujen tuotteiden varastointilaitokset silloin, kun tuotteet on tarkoitus hävittää polttamalla tai hyväksytylle kaatopaikalle toimittamalla. Sivutuotelaitoksia ovat myös väliasteenlaitokset, joissa varastoidaan, muokataan tai lajitellaan käsittelemättömiä sivutuotteita.

Ruokaviraston ohjeet ja lomakkeet:

Eläimistä saatavat sivutuotteet
Elintarvikealan eläinperäiset sivutuotteet

Eläinperäisten sivutuotteiden hautaaminen

Pirtevan alue kuuluu kokonaisuudessaan niin sanottuun keräilyalueeseen, minkä vuoksi märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen, ja sikojen kotiteurastuksen sivutuotteiden ja tiettyjen muiden sivutuotelain mukaisten sivutuotteiden hautaaminen on alueella kiellettyä.

Keräilyalueilla edellä mainitut sivutuotteet on toimitettava käsiteltäviksi tai hävitettäviksi hyväksyttyyn sivutuotelaitokseen.

Kunnaneläinlääkäri valvoo toimialueellaan tapahtuvaa raatojen keräilyä ja hautaamista. Valvonta tehdään muun tilalla tapahtuvan valvonnan yhteydessä tai epäiltäessä väärinkäytöksiä.

Jos hävität sivutuotteita hautaamalla, sinun täytyy pitää kirjaa seuraavista tiedoista:

 • haudattujen raatojen tai muiden sivutuotteiden määristä, luokista ja lajeista
 • hautaamispäivämääristä ja -paikosta

Säilytä kirjanpitoja kaksi vuotta ja esitä ne valvontaviranomaisille aina pyydettäessä. Kirjanpitovelvollisuus ei koske lemmikkieläinten hautaamista. 

Lue lisää hautaamisesta Ruokaviraston sivuilta.

Haaskatoiminta

Alla lueteltujen sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Huomaathan, että esimerkiksi kotitalouden ruokajätettä ei saa käyttää haaskapaikalla houkuttimena!

Haaskaruokintaan voidaan käyttää eläinperäisistä sivutuotteista

 • kuolleita sikoja, poroja, hevosia ja siipikarjaa ja alle 12 kk ikäisten nautojen raatoja
 • edellä mainituista eläimistä saatuja teurastamo- ja leikkaamosivutuotteita
 • kasvatettua kalaa
 • kalatuotteiden käsittelystä syntyneitä sivutuotteita
 • hirvien ja muiden luonnonvaraisten eläinten raatoja ja teurassivutuotteita

Haaskanpitoa säätelevät myös monet muut lait ja asetukset kuten jätelaki, ympäristönsuojelulaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki, joiden tunteminen ja noudattaminen ovat edellytyksenä haaskatoiminnalle.

Ilmoitusmenettely

Jos käytät eläinperäisiä sivutuotteita luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa, siitä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille, jonka alueella haaskaa aiotaan pitää. Ilmoitus on tehtävä ennen haaskaruokinnan aloittamista ja se tehdään kirjallisesti.

Sivutuotelain nojalla annetun asetuksen 783/2015 mukaan sivutuotteita luonnonvaraisten eläinten ruokintaan käyttävän toimijan on ilmoitettava kuukausittain haaskaruokintapaikkaan toimitettujen sivutuotteiden määrä. Luonnonvaraisten eläinten käyttämisestä haaskaruokinnassa ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Tiedot on ilmoitettava sekä sille kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueelta sivutuotteet kerätään, että sille kunnaneläinlääkärille, jonka toimialueella sivutuotteet käytetään. Toimijan on pidettävä kirjaa sivutuotteiden käytöstä haaskaruokinnassa. Kirjanpito tarkastetaan haaskatoiminnan tarkastuksella.

Lisätietoa ja lomakkeita:

Haaskanpidon eettiset ohjeet (pdf)
Ruokaviraston ohje haaskakäyttöön
Ruokaviraston lomakkeet

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi