Laitokset

Mikä on laitos?

Laitos on elintarvikehuoneisto, jossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita (esimerkiksi lihaa, kalaa, maitoa tai munia) ennen vähittäismyyntiä. Toimijan on haettava huoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Milloin laitoshyväksyntää ei vaadita?

Laitoshyväksyntää ei vaadita, jos toimija valmistaa itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista vähäriskisiä elintarvikkeita. Tällaisesta toiminnasta täytyy tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Myöskään eines- ja keskuskeittiöitä ei pääsääntöisesti tarvitse hyväksyä laitoksiksi. Laitoshyväksyntä vaaditaan kuitenkin, mikäli toiminnassa käsitellään runsaasti jalostamattomia (raakoja) eläimistä saatuja elintarvikkeita, tuotteiden valmistusmäärät ovat suuria tai levikki laaja (esimerkiksi yli kuntarajojen). Laitoshyväksymisen tarvetta arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Milloin ja miten haetaan laitoksen hyväksymistä?

Hae hyväksymistä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ympäristöterveys Pirtevasta. Hae hyväksymistä Ruokavirastolta, jos kyseessä on teurastamo tai riistankäsittelylaitos.

Sinun tulee esitettää viranomaiselle kirjallinen kuvaus omavalvonnasta hakemuksen yhteydessä. Hakemuksen sisällöstä ja vaadittavista liitteistä säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 318/2021.

Hakemuksen käsittely

Viranomainen tekee hyväksymisasiassa kirjallisen päätöksen. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Viranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pidempää käsittelyä. Asia on tullut vireille, kun hakemus ja vaaditut liitteet ovat saapuneet viranomaiselle.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Viranomainen perii laitoksen hyväksymispäätöksestä ja toiminnan olennaista muuttamista koskevasta päätöksestä taksan mukaisen maksun.

Lisätietoja laitoksen hyväksymiseen liittyvistä asioista saa hygieenikkoeläinlääkäriltä.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi